TURIZMAS IR SVETINGUMAS

Turizmas – viena sparčiausiai besivystančių ūkio šakų pasaulyje.
Baltijos jūros regiono strateginės plėtros uždaviniuose turizmo verslo vystymas Lietuvoje numatytas tarp keleto svarbiausių mūsų šalies strateginės plėtros prioritetų.
PROGRAMA SKIRTA tiems, kuriuos traukia galimybė organizuoti ir rengti turistines keliones, vadovauti joms, bendrauti su klientais, operatyviai spręsti organizacinius klausimus, administruoti kelionių operatorių ir agentūrų veiklą.

 

Programos duomenys
Programos valstybinis kodas 6531LX019 / (653N83002 senasis)
Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 52134
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Kvalifikacinis lygmuo/ tipas Koleginės studijos (6 lygmuo pagal nacionalinę ir Europos kvalifikacijų sąrangą)
Pakopa (pirmoji, antroji) Pirmoji
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų kryptis Turizmas ir poilsis
Studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) ir trukmė metais Nuolatinė – 3 metai; Ištęstinė – 4 metai
Programos apimtis kreditais 180 ECTS
Gretutinės studijos Marketingo ir pardavimų vadyba (210 ECTS)
Kitos krypties moduliai/ dalykai Teisė ir verslas (180 ir 210 ECTS)/ Buhalterinė apskaita (180 ir 210 ECTS)
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI
Studijų programos pobūdis
Studijų programa yra taikomojo pobūdžio ir orientuota į praktinę veiklą, siekiant paruošti specialistus turizmo sektoriui.

Studijų programos skiriamieji bruožai
– studijų programa parengta kartu su užsienio ir Lietuvos turizmo specialistais atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir darbo rinko poreikius, esančius turizmo sektoriuje;
– studijų metu yra puikios galimybės įgyti tarptautinės patirties renkantis studijas ir praktiką užsienyje geriausiuose tos srities universitetuose ar kolegijose
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI

Programos tikslai
Sudaryti sąlygas studentams įgyti pagrindines bendrąsias ir dalykines kompetencijas turizmo ir svetingumo srityse. Šios programos absolventai įgis žinias ir įgūdžius valdyti ir administruoti turizmo ir svetingumo organizacijas bei verslą, atsižvelgiant į nacionalinės ir tarptautinių rinkų tendencijų specifiką.

Studijų rezultatai
– Taikyti bendrąsias kompetencijas nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
– Atpažinti ir valdyti pagrindinius verslo procesus bei suvokti jų sąveikas;
– Vertinti verslo aplinką ir jos įtaką verslui;
– Vykdyti pagrindinius verslo tyrimus ir naudoti verslo matematikos metodus bei priemones;
– Demonstruoti turizmo sistemų, turizmo verslo, jo sektorių ir sričių supratimą bei suvokti jų kompleksiškumą;
– Demonstruoti pagrindinių svetingumo principų supratimą;
– Vertinti vidinę ir išorinę turizmo verslo aplinką ir demonstruoti žinias apie šalies ir tarptautinio turizmo lankytinas vietas;
– Demonstruoti viešbučių, kelionių agentūrų, turų operatorių veiklos organizavimo ir valdymo žinias bei įgūdžius, nustatyti, įvertinti ir analizuoti kompleksines situacijas, priimti pagrįstus sprendimus turizmo įmonėje.

MOKYMO(SI) IR VERTINIMO METODAI

Mokymo ir mokymosi metodai
Paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, diskusijos, atvejo analizė, komandinis darbas, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai, literatūros analizė, informacijos paieška ir analizė, projektai ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo metodai
Žinių testavimas, atvejo analizės ataskaita/pristatymas, grupinės praktinės užduoties vertinimas, savarankiško darbo pristatymas, praktikos ataskaita/ pristatymas, studijų programa užbaigiama baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Programai būdingi baigimo reikalavimai
Studentui, įvykdžiusiam visas studijų sutarties sąlygas ir turint visus teigiamus studijų įvertinimus, profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas Kvalifikacinės komisijos sprendimu.

AKREDITACIJA

Akreditavusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavimo terminas – 2017-06-30
Detalesnė informacija pateikiama AIKOS tinklapyje.

STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA

I metai

MOKYMASIS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI

15 ECTS

TURIZMO PAGRINDAI

12 ECTS

VERSLO PAGRINDAI

15 ECTS

TURIZMO MARKETINGAS

15 ECTS

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

3 ECTS

Mokymasis mokytis

Verslo matematika ir statistika

Taikomieji tyrimai

Turizmas ir svetingumas

Pasaulio kultūros istorija

Turizmo geografija

Ekonomika

Vadyba

Teisės pagrindai

Antreprenerystė

Marketingo pagrindai

Turizmo marketingas

Marketingo tyrimai

Kursinis projektas

ES ekonomika

Darbo teisė

ES teisė

Retorika

Tarptautinė teisė

Sutarčių teisė

Lyderystės psichologija

Verslo etika

II metai

TURIZMO INFORMACIJOS VALDYMAS

12 ECTS

KOMUNIKACIJA IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

12 ECTS

1 ALTERNATYVA

12 ECTS

APSKAITA IR FINANSAI

12 ECTS

Turizmo technologijos ir inovacijos

Turizmo informacinės sistemos

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Verslo komunikacija ir užsienio k1

Verslo komunikacija ir užsienio k2

Turizmo teisė ir draudimas

Maitinimo paslaugos + Restoranų vadyba

Apskaitos pagrindai

Finansų pagrindai

PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

III metai

TURIZMO ADMINISTRAVIMAS
IR PRODUKTO KŪRIMAS

12 ECTS

TARPKULTŪRINĖ VERSLO KOMUNIKACIJA

12 ECTS

2 ALTERNATYVA

12 ECTS

BAIGIAMOJI (TYRIMO) PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

BAIGIAMASIS DARBAS

15 ECTS

Turizmo verslas

Viešbučių veikla ir svetingumas

Turizmo produkto kūrimas

Tarpkultūrinė komunikacija

Verslo komunikacija ir užsienio k1

Verslo komunikacija ir užsienio k2

Kokybės vadyba

Lyderystė + Kalbos kultūra

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pradedant studijuoti nėra būtina įsigyti specialios įrangos. Tačiau rekomenduojama, kad studentai turėtų personalinį kompiuterį ir reikalingą programinę įrangą. Visa studijoms reikalinga įranga studentams yra prieinama mokykloje.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Baigus Turizmo ir svetingumo studijų programą įgyjama profesinė kompetencija, padedanti savarankiškai atlikti asmeninės atsakomybės reikalaujantį darbą turizmo paslaugas kuriančiose ir teikiančiose įmonėse. Turizmo įmonių administratorius geba organizuoti ir rengti turistines keliones, vadovauti joms, bendrauti su klientais, operatyviai spręsti organizacinius klausimus, administruoti kelionių operatorių ir agentūrų veiklą, valdyti informaciją bei organizuoti kaimo turizmą.

TOLESNIŲ STUDIJŲ GALIMYBĖS

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi plačias pasirinkimo galimybes tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštojo mokslo institucijose ir įgyti sekančios pakopos aukštojo mokslo diplomą. Baigus studijas AVM, daugelis įvertintų dalykų ir modulių yra užskaitomi kitose aukštojo mokslo institucijose ir akademiniai pasiekimai perkeliami į kitą aukštojo mokslo pakopą, todėl ženkliai trumpėja universitetinių studijų laikas, spartėja karjeros galimybės.

STUDENTŲ PRIĖMIMAS

KĄ TURI ŽINOTI STOJANTYSIS

Pagrindiniai terminai
išankstinis priėmimo etapas vyksta nuo kovo 16 d. – gegužės 29 d.
pagrindinis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
papildomas priėmimo etapas vyksta nuo rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 15 d.

Priėmimo reikalavimai
Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai perskaičiuojami pagal 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-68 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-366 redakcija).

Konkursiniai dalykai – svertiniai koeficientai
1. Matematika – 0,4
2. Istorija arba geografija – 0,2
3. Užsienio kalba/ Informacinės technologijos/ Biologija/ Geografija/ Istorija/ Menai – 0,2
4. Lietuvių kalba ir literatūra- 0,2

Tarpininkavimas apgyvendinant
Tarpininkaujame apgyvendinant.

Kompetencijų pripažinimas:
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka)

ERASMUS+ galimybės
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Erasmus mobilumo programoje, pagal kurią studentai gali gauti stipendiją ir išvykti studijuoti arba atlikti praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas ir įmones.

Finansavimas
Visi Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt).
Detalesnė informacija čia.

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS

Graičiūno aukštojoje mokykloje kviečiame tęsti studijas, jei kitoje aukštojoje mokykloje studijavote ir nebaigėte studijų. Jūs būsite priimti į aukštesnį kursą ir galėsite studijuoti pagal Jums sudarytą individualų studijų planą. Į aukštesnį studijų kursą gali būti priimami asmenys iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie pabaigė, studijavo ar studijuoja kitose aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat asmenys, kurie studijavo AVM ir nebaigė studijų per nustatytą studijų programos laikotarpį ir pageidauja tęsti nebaigtas studijas.

PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Studentų priėmimo taisykles rasite čia.

KONTAKTAI

Rašykite: studentupriemimas@avm.lt
Skambinkite: 8 700 30177