TEISĖ IR VERSLAS

Visais laikais – tai prestižinė ir perspektyvi specialybė, dirbant teisėsaugos sistemoje ar kitose veiklos srityse.
Sparčiai besikeičiančioje Lietuvos ir tarptautinėje verslo aplinkoje sėkmingai įmonės veiklai taikomųjų studijų teisės bakalauro kvalifikacija – būtina sąlyga.
PROGRAMA SKIRTA tiems, kurie nori prisidėti prie teisinės valstybės kūrimo, nebijo nuolatinių iššūkių, yra kovotojai ir siekia savo tikslo.

 

Programos duomenys
Programos valstybinis kodas 6531KX001 / (653M90004 senasis)
Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 52138
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Kvalifikacinis lygmuo/ tipas Koleginės studijos (6 lygmuo pagal nacionalinę ir Europos kvalifikacijų sąrangą)
Pakopa (pirmoji, antroji) Pirmoji
Švietimo sritis Teisė
Studijų kryptis Teisė
Studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) ir trukmė metais Nuolatinė – 3 metai; Ištęstinė – 4 metai
Programos apimtis kreditais 180 ECTS
Kitos krypties moduliai/ dalykai Turizmas ir svetingumas (180 ir 210 ECTS)/ Tarptautinis verslas ir komunikacija (180 ir 210 ECTS)/ Logistikos verslo vadyba (180 ir 210 ECTS)/ Buhalterinė apskaita (180 ir 210 ECTS)
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI
Programos tikslai

Sudaryti sąlygas rengti kvalifikuotus ir konkurencingus verslo teisės specialistus, gebančius savarankiškai dirbti šalies ir tarptautinėje darbo rinkoje, įgytų teorinių ir praktinių žinių pagrindu taikyti nacionalinės ir ES teisės aktus, veikti dinaminėje verslo aplinkoje atstovaujant fizinių bei juridinių asmenų interesus įmonėse, įstaigose, organizacijose ir tarptautiniuose tinkluose.

Studijų rezultatai
-Taikyti bendrąsias kompetencijas nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
– Atpažinti ir valdyti pagrindinius verslo procesus bei suvokti jų sąveikas;
– Vertinti verslo aplinką ir jos įtaką verslui;
– Vykdyti pagrindinius verslo tyrimus ir naudoti verslo matematikos metodus bei priemones;
– Demonstruoti teisės sistemos ir jos šakų žinojimą, identifikuoti jų tarpusavio sąveikas ir taikymo sritis;
– Dirbti ir priimti teisėtus sprendimus verslo teisės aplinkoje taikant nacionalinę, ES, tarptautinę teisę;
– Naudoti teisės šaltinius, atrenkant ir sisteminat reikalingą informaciją, sprendžiant teisines situacijas, formuluojant ir argumentuojant teisines išvadas;
– Atstovauti suinteresuotus asmenis, teikiant konsultacijas, rengiant teisinių dokumentų projektus, atstovaujant juos savivaldybės ir valstybės institucijose ir tarptautinėse organizacijose;
– Identifikuoti ir spręsti teisinius klausimus ir problemas, taikant teisinius metodus;
– Naudoti teisės duomenų bazes ir kitas teisines informacines sistemas;
– Identifikuoti nacionalinės ir tarptautinės teisės sistemas ir atpažinti jų sąveikas.

MOKYMO(SI) IR VERTINIMO METODAI

Mokymo ir mokymosi metodai
Paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, diskusijos, atvejo analizė, komandinis darbas, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai, literatūros analizė, informacijos paieška ir analizė, projektai ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo metodai
Žinių testavimas, atvejo analizės ataskaita/pristatymas, grupinės praktinės užduoties vertinimas, savarankiško darbo pristatymas, praktikos ataskaita/ pristatymas, studijų programa užbaigiama baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Programai būdingi baigimo reikalavimai
studentui, įvykdžiusiam visas studijų sutarties sąlygas ir turint visus teigiamus studijų įvertinimus, profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas Kvalifikacinės komisijos sprendimu.

AKREDITACIJA

Akreditavusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavimo terminas – 2019-06-30
Detalesnė informacija pateikiama AIKOS tinklapyje.

STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA

I metai

MOKYMASIS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI

15 ECTS

VALSTYBĖS TEISĖ

12 ECTS

VERSLO PAGRINDAI

15 ECTS

CIVILINĖ TEISĖ

12 ECTS

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

3 ECTS

Mokymasis mokytis

Verslo matematika ir statistika

Taikomieji tyrimai

Teisės istorija ir teorija

Teisinės institucijos

Konstitucinė teisė

Ekonomika

Vadyba

Teisės pagrindai

Kursinis projektas

Civilinė teisė (bendroji dalis)

Civilinė teisė (specialioji dalis)

Civilinio proceso teisė

ES ekonomika

Retorika

Lyderystės psichologija

Verslo etika

II metai

ADMINISTRACINĖ IR DARBO TEISĖ

12 ECTS

VERSLO IT IR INFORMACIJOS VALDYMAS

12 ECTS

1 ALTERNATYVA

12ECTS

BAUDŽIAMOJI TEISĖ IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJOS

12 ECTS

Administracinė teisė

Administracinių bylų teisena

Darbo teisė

Socialinės apsaugos teisė

Verslo IT

Informacijos valdymo sistemos

Sutarčių teisė

Baudžiamoji teisė

Baudžiamojo proceso teisė

Teisėsaugos institucijų veikla

PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

III metai

VERSLO TEISĖ

15 ECTS

ES IR TARPTAUTINĖ
TEISĖ

12 ECTS

2 ALTERNATYVA

12 ECTS

BAIGIAMOJI (TYRIMO) PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

BAIGIAMASIS DARBAS

15 ECTS

Bankroto teisė

Mokesčių teisė

Įmonių teisė

Komercinė teisė

Konkurencinė teisė

ES teisė

Tarptautinė teisė

Kokybės vadyba

Lyderystė + Kalbos kultūra

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pradedant studijuoti nėra būtina įsigyti specialios įrangos. Tačiau rekomenduojama, kad studentai turėtų personalinį kompiuterį ir reikalingą programinę įrangą. Visa studijoms reikalinga įranga studentams yra prieinama mokykloje.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Teisės kvalifikacija suteikia galimybę dirbti antstolio padėjėjais, teismo posėdžio sekretoriais ir (arba) teismo raštinės darbuotojais; ikiteisminio tyrimo pareigūnais, muitinės tarnautojais, personalo ir juridinių skyrių specialistais įvairiose įstaigose, įmonėse, organizacijose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ GALIMYBĖS

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi plačias pasirinkimo galimybes tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštojo mokslo institucijose ir įgyti sekančios pakopos aukštojo mokslo diplomą. Baigus studijas AVM, daugelis įvertintų dalykų ir modulių yra užskaitomi kitose aukštojo mokslo institucijose ir akademiniai pasiekimai perkeliami į kitą aukštojo mokslo pakopą, todėl ženkliai trumpėja universitetinių studijų laikas, spartėja karjeros galimybės.

STUDENTŲ PRIĖMIMAS

KĄ TURI ŽINOTI STOJANTYSIS

Pagrindiniai terminai
išankstinis priėmimo etapas vyksta nuo kovo 16 d. – gegužės 29 d.
pagrindinis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
papildomas priėmimo etapas vyksta nuo rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 15 d.

Priėmimo reikalavimai
Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai perskaičiuojami pagal 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-68 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-366 redakcija).

Konkursiniai dalykai – svertiniai koeficientai
1. Istorija – 0,4
2. Matematika – 0,2
3. Geografija/ Biologija/ Užsienio kalba/ Informacinės technologijos/ Menai – 0,2
4. Lietuvių kalba ir literatūra- 0,2

Tarpininkavimas apgyvendinant
Tarpininkaujame apgyvendinant.

Kompetencijų pripažinimas:
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka)

ERASMUS+ galimybės
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Erasmus mobilumo programoje, pagal kurią studentai gali gauti stipendiją ir išvykti studijuoti arba atlikti praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas ir įmones.

Finansavimas
Visi Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt).

Detalesnė informacija čia.

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS

Graičiūno aukštojoje mokykloje kviečiame tęsti studijas, jei kitoje aukštojoje mokykloje studijavote ir nebaigėte studijų. Jūs būsite priimti į aukštesnį kursą ir galėsite studijuoti pagal Jums sudarytą individualų studijų planą. Į aukštesnį studijų kursą gali būti priimami asmenys iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie pabaigė, studijavo ar studijuoja kitose aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat asmenys, kurie studijavo AVM ir nebaigė studijų per nustatytą studijų programos laikotarpį ir pageidauja tęsti nebaigtas studijas.

PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Studentų priėmimo taisykles rasite čia.

KONTAKTAI

Rašykite: studentupriemimas@avm.lt
Skambinkite: 8 700 30177