TARPTAUTINIO VERSLO IR KOMUNIKACIJOS STUDIJŲ PROGRAMA

Vykstant spartiems tarptautinės integracijos ir globalizacijos procesams, tarptautiškumas tampa išskirtine sėkmingo verslo sąlyga. Daugelio Lietuvos verslo įmonių vienas strateginių prioritetų – plėtra  nacionalinėje ir tarptautinėje rinkose. Štai todėl ši studijų programa yra tokia aktuali.
PROGRAMA SKIRTA tiems, kuriuos traukia galimybė organizuoti ir rengti turistines keliones, vadovauti joms, bendrauti su klientais, operatyviai spręsti organizacinius klausimus, administruoti kelionių operatorių ir agentūrų veiklą.

 

Programos duomenys
Programos valstybinis kodas 6531LX017 / (653N12002 senasis)
Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 52134
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Kvalifikacinis lygmuo/ tipas Koleginės studijos (6 lygmuo pagal nacionalinę ir Europos kvalifikacijų sąrangą)
Pakopa (pirmoji, antroji) Pirmoji
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų kryptis Verslas
Studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) ir trukmė metais Nuolatinė – 3 metai; Ištęstinė – 4 metai
Programos apimtis kreditais 180 ECTS
Gretutinės studijos Marketingo ir pardavimų vadyba(210 ECTS)/ Logistikos verslo vadyba(210 ECTS)
Kitos krypties moduliai/ dalykai Teisė ir verslas (180 ir 210 ECTS)/ Buhalterinė apskaita (180 ir 210 ECTS)/ Turizmas ir svetingumas (180 ir 210 ECTS)
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI
Programos tikslai
Programa leis studentams įgyti pagrindines bendrąsias ir profesines kompetencijas, kad kvalifikuoti ir konkurencingi tarptautino verslo ir komunikacijos programos absolventai galėtų savarankiškai dirbti nepriklausomai nacionalinėje ir tarptautinėje darbo rinkoje, gebėtų vertinti nacionalinę ir tarptautinę aplinką, analizuoti aktualias tarptautinio verslo situacijas, rengtų alternatyvių sprendimų siūlymus ir efektyviai komunikuotų tarptautinio verslo kontekste.

Studijų rezultatai

Sėkmingai baigus programą, absolventas gebės:
–  Taikyti bendrąsias kompetencijas nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje
–  Atpažinti ir valdyti pagrindinius verslo procesus bei suvokti jų sąveikas
–  Vertinti verslo aplinką ir jos įtaką verslui
– Vykdyti pagrindinius verslo tyrimus ir naudoti verslo matematikos metodus bei priemones
– Apibrėžti ir vertinti svarbiausius tarptautinio verslo modelius ir tendencijas, įvairias verslo  internacionalizavimo galimybes, augančios globalizacijos poveikį, tarptautinę prekybos sistemą ir finansinius santykius bei       įvertinti tarptautinio verslo aplinkos įtaką savo veiklai
– Parengti ir pristatyti naujos įmonės verslo planą
– Aiškinti finasinius ir apskaitos duomenis bei taikyti šią informaciją sprendimų priėmimui
– Taikyti pagrindinius logistikos principus tarptautiniame versle, valdyti ir skatinti pardavimus, parenkant tinkamiausius metodus
– Parengti ir įgyvendinti produkto įvedimo į tarptautinę rinką planą
– Taikyti žmogiškųjų išteklių valdymo ir tarpkultūrinės komunikacijos žinias ir įgūdžius bei identifikuoti skirtumus tarp nacionalinių, organizacinių ir dalykinių kultūrų
– Komunikuoti tarptautinėje verslo aplinkoje, kurti bei vystyti efektyvius profesinius tinklus bei vertingus santykius su klientais
– Efektyviai komunikuoti su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir užsienio kalbomis.

MOKYMO(SI) IR VERTINIMO METODAI

Mokymo ir mokymosi metodai
Paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, diskusijos, atvejo analizė, komandinis darbas, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai, literatūros analizė, informacijos paieška ir analizė, projektai ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo metodai
Žinių testavimas, atvejo analizės ataskaita/pristatymas, grupinės praktinės užduoties vertinimas, savarankiško darbo pristatymas, praktikos ataskaita/ pristatymas, studijų programa užbaigiama baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Programai būdingi baigimo reikalavimai
studentui, įvykdžiusiam visas studijų sutarties sąlygas ir turint visus teigiamus studijų įvertinimus, profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas Kvalifikacinės komisijos sprendimu.

AKREDITACIJA

Akreditavusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavimo terminas – 2016-06-30

STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA
I metai

MOKYMASIS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI 

15 ECTS

VERSLO IT IR INFORMACIJOS VALDYMAS

12 ECTS

VERSLO PAGRINDAI 

15 ECTS

MARKETINGAS 

12 ECTS 

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI 

3 ECTS

Mokymasis mokytis

Verslo matematika ir statistika

Taikomieji tyrimai

Verslo IT

Informacijos valdymo sistemos

Ekonomika

Vadyba

Teisės pagrindai

Antreprenerystė

Marketingo pagrindai

Marketingo tyrimai

Kursinis projektas

ES ekonomika

Darbo teisė

ES teisė

Sutarčių teisė

Tarptautinė teisė

Retorika

Lyderystės psichologija

Verslo etika

II metai

KOMUNIKACIJA IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

12 ECTS

TARPTAUTINIS VERSLAS

12 ECTS

1 ALTERNATYVA 

12 ECTS

APSKAITA IR FINANSAI 

12 ECTS

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Verslo komunikacija ir užsienio k. 1

Verslo komunikacija ir užsienio k. 2

Tarptautinio verslo vadyba

Eksportas ir importas

Tarptautinio verslo simuliacinis žaidimas

Integruotos marketingo komunikacijos

E-komercija ir e-marketingas

Apskaitos pagrindai

Finansų pagrindai

PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

III metai

TARPKULTŪRINĖ VERSLO KOMUNIKACIJA

12 ECTS

PARDAVIMAI IR LOGISTIKA

12 ECTS

2 ALTERNATYVA

12 ECTS

BAIGIAMOJI (TYRIMO)
PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

BAIGIAMASIS DARBAS

15 ECTS

Tarpkultūrinė komunikacija

Verslo komunikacija ir užsienio k. 1

Verslo komunikacija ir užsienio k. 2

Pardavimų valdymas

Logistikos vadyba

Kokybės vadyba

Lyderystė + Kalbos kultūra

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pradedant studijuoti nėra būtina įsigyti specialios įrangos. Tačiau rekomenduojama, kad studentai turėtų personalinį kompiuterį ir reikalingą programinę įrangą. Visa studijoms reikalinga įranga studentams yra prieinama mokykloje.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Įgijus tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikaciją, absolventas galės dirbti Lietuvos Respublikoje veikiančiose bendrose su užsieniu ir užsienio kapitalo verslo įmonėse, orientuotose į tarptautinį konkurencingumą, o taip pat užsienio šalyse veikiančiose Lietuvos bei bendro kapitalo įmonėse.

TOLESNIŲ STUDIJŲ GALIMYBĖS

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi plačias pasirinkimo galimybes tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštojo mokslo institucijose ir įgyti sekančios pakopos aukštojo mokslo diplomą. Baigus studijas AVM, daugelis įvertintų dalykų ir modulių yra užskaitomi kitose aukštojo mokslo institucijose ir akademiniai pasiekimai perkeliami į kitą aukštojo mokslo pakopą, todėl ženkliai trumpėja universitetinių studijų laikas, spartėja karjeros galimybės.

STUDENTŲ PRIĖMIMAS

KĄ TURI ŽINOTI STOJANTYSIS

Pagrindiniai terminai
išankstinis priėmimo etapas vyksta nuo kovo 16 d. – gegužės 29 d.
pagrindinis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
papildomas priėmimo etapas vyksta nuo rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 15 d.

Priėmimo reikalavimai 
Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai perskaičiuojami pagal 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-68 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-366 redakcija).

Konkursiniai dalykai – svertiniai koeficientai
1.  Matematika – 0,4
2. Istorija arba geografija  – 0,2
3. Užsienio kalba/ Informacinės technologijos/ Biologija/ Geografija/ Istorija/ Menai – 0,2
4. Lietuvių kalba ir literatūra- 0,2

Tarpininkavimas apgyvendinant
Tarpininkaujame apgyvendinant.

Kompetencijų pripažinimas:
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka)

ERASMUS+ galimybės
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Erasmus mobilumo programoje, pagal kurią studentai gali gauti stipendiją ir išvykti studijuoti arba atlikti praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas ir įmones.

Finansavimas
Visi Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt).
Detalesnė informacija čia.

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS

Graičiūno aukštojoje mokykloje kviečiame tęsti studijas, jei kitoje aukštojoje mokykloje studijavote ir nebaigėte studijų. Jūs būsite priimti į aukštesnį kursą ir galėsite studijuoti pagal Jums sudarytą individualų studijų planą. Į aukštesnį studijų kursą gali būti priimami asmenys iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie pabaigė, studijavo ar studijuoja kitose aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat asmenys, kurie studijavo AVM ir nebaigė studijų per nustatytą studijų programos laikotarpį ir pageidauja tęsti nebaigtas studijas.

PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Studentų priėmimo taisykles rasite čia.

KONTAKTAI

Rašykite: studentupriemimas@avm.lt
Skambinkite: 8 700 30177