MARKETINGO IR PARDAVIMŲ VADYBA

Produktų ar paslaugų gausos ir didėjančio konkurencingumo sąlygomis tinkamas marketingas – būtina verslo sėkmės sąlyga. Verslo pasauliui tai iššūkis.
Aukštos kompetencijos marketingo ir pardavimų vadybininkai, labiau nei bet kada, yra tarp paklausiausių ir geriausiai apmokamų specialistų.

PROGRAMA SKIRTA rengti marketingo vadybos specialistus, gebančius tirti rinką, naujų prekių įvedimo į rinką planus, nustatyti prekių kainas, organizuoti prekių paskirstymą ir rėmimą bei rengti marketingo ir pardavimo planus.

 

Programos duomenys
Programos valstybinis kodas 6531LX018 / (653N20005 senasis)
Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 52134
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Kvalifikacinis lygmuo/ tipas Koleginės studijos (6 lygmuo pagal nacionalinę ir Europos kvalifikacijų sąrangą)
Pakopa (pirmoji, antroji) Pirmoji
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų kryptis Vadyba
Studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) ir trukmė metais Nuolatinė – 3 metai; Ištęstinė – 4 metai
Programos apimtis kreditais 180 ECTS
Kitos krypties moduliai/ dalykai Logistikos verslo vadyba (180 ir 210 ECTS)/ Buhalterinė apskaita (180 ir 210 ECTS)
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI
Programos tikslai
Sudaryti sąlygas studentams įgyti pagrindines bendrąsias ir dalykines kompetencijas marketingo ir pardavimo vadybos srityse. Šios programos absolventai įgis žinias ir įgūdžius apie marketingo elementus ir priemones, gebės vertinti nacionalinę ir tarptautinę marketingo ir pardavimų veiklų aplinkas, analizuoti paklausą ir pasiūlą, vystyti ir organizuoti marketingo kampanijas, remti ir valdyti pardavimus.

Studijų rezultatai

– Taikyti bendrąsias kompetencijas nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
– Atpažinti ir valdyti pagrindinius verslo procesus bei suvokti jų sąveikas;
– Vertinti verslo aplinką ir jos įtaką verslui;
– Vykdyti pagrindinius verslo tyrimus ir naudoti verslo matematikos metodus bei priemones;
– Taikyti marketingo sistemos ir jos pagrindinių elementų žinias, atpažinti ir aiškinti marketingo funkcijas;
– Vertinti vidinę ir išorinę marketingo aplinkas, atlikti rinkos tyrimą ir segmentavimą, nagrinėti ir apibendrinti rinkos tyrimo rezultatus;
– Valdyti marketingo komplekso elementus, taikant tinkamiausias marketingo priemones;
– Rengti ir įgyvendinti kūrybiškus marketingo planus, programas ir rėmimo kampanijas;
– Demonstruoti problemų sprendimo įgūdžius, priimti kūrybiškus ir inovatyvius marketingo ir pardavimo vadybos sprendimus bei juos pagrįsti;
– Analizuoti ir aiškinti pardavimų tendencijas, valdyti ir remti pardavimus, pasirenkant tinkamiausius metodus;
– Taikyti pagrindinius logistikos principus ir pasirinkti tinkamiausius paskirstymo kanalus;
– Valdyti pardavimų veiklų žmogiškuosius išteklius;
– Komunikuoti tarptautinėje verslo aplinkoje, kurti bei vystyti efektyvius profesinius tinklus bei vertingus santykius su klientais.

MOKYMO(SI) IR VERTINIMO METODAI

Mokymo ir mokymosi metodai
Paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, diskusijos, atvejo analizė, komandinis darbas, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai, literatūros analizė, informacijos paieška ir analizė, projektai ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo metodai
Žinių testavimas, atvejo analizės ataskaita/pristatymas, grupinės praktinės užduoties vertinimas, savarankiško darbo pristatymas, praktikos ataskaita/ pristatymas, studijų programa užbaigiama baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Programai būdingi baigimo reikalavimai
studentui, įvykdžiusiam visas studijų sutarties sąlygas ir turint visus teigiamus studijų įvertinimus, profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas Kvalifikacinės komisijos sprendimu.

AKREDITACIJA

Akreditavusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavimo terminas – 2017-06-30
Detalesnė informacija pateikiama AIKOS tinklapyje.

STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA

I metai

MOKYMASIS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI

15 ECTS

VERSLO IT IR INFORMACIJOS VALDYMAS

12 ECTS

VERSLO PAGRINDAI

15 ECTS

MARKETINGAS

15 ECTS

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

3 ECTS

Mokymasis mokytis

Verslo matematika ir statistika

Taikomieji tyrimai

Verslo IT

Informacijos valdymo sistemos

Ekonomika

Vadyba

Teisės pagrindai

Antreprenerystė

Marketingo pagrindai

Marketingo tyrimai

Kursinis projektas

ES ekonomika

Darbo teisė

ES teisė

Retorika

Tarptautinė teisė

Sutarčių teisė

Lyderystės psichologija

Verslo etika

II metai

PARDAVIMŲ VALDYMAS

12 ECTS

PASKIRSTYMAS

12 ECTS

1 ALTERNATYVA

12ECTS

APSKAITA IR FINANSAI

12 ECTS

Pardavimų valdymas

E-komercija ir e-marketingas

Paskirstymo kanalai

Logistikos vadyba

Verslo komunikacija ir užsienio k1

Apskaitos pagrindai

Finansų pagrindai

PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

III metai

MARKETINGO KOMUNIKACIJOS

12 ECTS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

12 ECTS

2 ALTERNATYVA

12 ECTS

BAIGIAMOJI (TYRIMO) PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

BAIGIAMASIS DARBAS

15 ECTS

Integruotos marketingo komunikacijos

Verslas verslui

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Tarpkultūrinė komunikacija

Kokybės vadyba

Lyderystė + Kalbos kultūra

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pradedant studijuoti nėra būtina įsigyti specialios įrangos. Tačiau rekomenduojama, kad studentai turėtų personalinį kompiuterį ir reikalingą programinę įrangą. Visa studijoms reikalinga įranga studentams yra prieinama mokykloje.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Įgytos studijų metais žinios įgalina profesionaliai atlikti specialistų funkcijas marketingo ir pardavimo padaliniuose – analizuoti ir valdyti atskiras marketingo sritis: tirti rinką, rengti naujų prekių įvedimo į rinką planus, nustatyti prekių kainas, organizuoti prekių paskirstymą ir rėmimą bei rengti marketingo ir pardavimo planus.

TOLESNIŲ STUDIJŲ GALIMYBĖS

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi plačias pasirinkimo galimybes tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštojo mokslo institucijose ir įgyti sekančios pakopos aukštojo mokslo diplomą. Baigus studijas AVM, daugelis įvertintų dalykų ir modulių yra užskaitomi kitose aukštojo mokslo institucijose ir akademiniai pasiekimai perkeliami į kitą aukštojo mokslo pakopą, todėl ženkliai trumpėja universitetinių studijų laikas, spartėja karjeros galimybės.

STUDENTŲ PRIĖMIMAS

KĄ TURI ŽINOTI STOJANTYSIS

Pagrindiniai terminai
išankstinis priėmimo etapas vyksta nuo kovo 16 d. – gegužės 29 d.
pagrindinis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
papildomas priėmimo etapas vyksta nuo rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 15 d.

Priėmimo reikalavimai
Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai perskaičiuojami pagal 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-68 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-366 redakcija).

Konkursiniai dalykai – svertiniai koeficientai
1. Matematika – 0,4
2. Istorija arba geografija – 0,2
3. Užsienio kalba/ Informacinės technologijos/ Biologija/ Geografija/ Istorija/ Menai – 0,2
4. Lietuvių kalba ir literatūra- 0,2

Tarpininkavimas apgyvendinant
Tarpininkaujame apgyvendinant.

Kompetencijų pripažinimas:
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka)

ERASMUS+ galimybės
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Erasmus mobilumo programoje, pagal kurią studentai gali gauti stipendiją ir išvykti studijuoti arba atlikti praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas ir įmones.

Finansavimas
Visi Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt).
Detalesnė informacija čia.

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS

Graičiūno aukštojoje mokykloje kviečiame tęsti studijas, jei kitoje aukštojoje mokykloje studijavote ir nebaigėte studijų. Jūs būsite priimti į aukštesnį kursą ir galėsite studijuoti pagal Jums sudarytą individualų studijų planą. Į aukštesnį studijų kursą gali būti priimami asmenys iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie pabaigė, studijavo ar studijuoja kitose aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat asmenys, kurie studijavo AVM ir nebaigė studijų per nustatytą studijų programos laikotarpį ir pageidauja tęsti nebaigtas studijas.

PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Studentų priėmimo taisykles rasite čia.

KONTAKTAI

Rašykite: studentupriemimas@avm.lt
Skambinkite: 8 700 30177