LOGISTIKOS VERSLO VADYBA

Išskirtinė Lietuvos geografinė padėtis Europos žemėlapyje + Vyriausybės prioritetinis dėmesys šios ūkio šakos plėtrai; vis daugiau pastangų įmonėse unikalios logistikos sistemos kūrimui ar esamos vystymui.
PROGRAMA SKIRTA rengti aukštos kvalifikacijos logistikos vadybininkus, gebančius įkurti verslo įmonę, atlikti rinkos tyrimus, pažinti vadybos sistemą ir metodiką, valdyti prekių srauto, pirkimo, pervežimų, sandėliavimo ir pardavimo veiklas įmonėje, organizuoti personalo darbą, kontroliuoti verslo būklę.

 

Programos duomenys
Programos valstybinis kodas 6531LX016 / (653N18004 senasis)
Programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 52134
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos profesinis bakalauras
Kvalifikacinis lygmuo/ tipas Koleginės studijos (6 lygmuo pagal nacionalinę ir Europos kvalifikacijų sąrangą)
Pakopa (pirmoji, antroji) Pirmoji
Švietimo sritis Verslas ir administravimas
Studijų kryptis Verslas
Studijų forma (nuolatinė, ištęstinė) ir trukmė metais Nuolatinė – 3 metai; Ištęstinė – 4 metai
Programos apimtis kreditais 180 ECTS
Gretutinės studijos Marketingo ir pardavimų vadyba (210 ECTS)/ Tarptautinis verslas ir komunikacija (210 ECTS)
Kitos krypties moduliai/ dalykai Teisė ir verslas  (180 ir 210 ECTS)/ Buhalterinė apskaita  (180 ir 210 ECTS)
STUDIJŲ PROGRAMOS TIKSLAI IR STUDIJŲ REZULTATAI
Programos tikslai

Sudaryti sąlygas studentams įgyti pagrindines bendrąsias ir dalykines kompetencijas logistikos verslo vadybos srityje. Šios programos absolventai įgis žinias ir įgūdžius vadovauti logistikos verslui, transportavimui, prekybai ir tiekimo kanalams, atsižvelgiant į nacionalinės ir tarptautinės rinkos tendencijas.

Studijų rezultatai
– Taikyti bendrąsias kompetencijas nacionalinėje ir tarptautinėje profesinės veiklos aplinkoje;
– Atpažinti ir valdyti pagrindinius verslo procesus bei suvokti jų sąveikas;
– Vertinti verslo aplinką ir jos įtaką verslui;
– Vykdyti pagrindinius verslo tyrimus ir naudoti verslo matematikos metodus bei priemones;
– Demonstruoti logistikos verslo, jo sektorių ir sričių supratimą bei suvokti jų kompleksiškumą;
– Vertinti vidinę ir išorinę logistikos verslo aplinką ir demonstruoti žinias apie nacionalinę ir tarptautinę logistiką;
– Valdyti logistikos įmonę ar padalinį;
– Analizuoti, vertinti, modeliuoti ir valdyti tiekimo grandinę ir logistikos sistemas;
– Valdyti aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo procesus;
– Valdyti nacionalinės ir tarptautinės prekybos logistikos procesus;
– Naudoti logistikos informacines sistemas;
– Valdyti transportavimo procesus;
–  Efektyviai komunikuoti su verslo partneriais ir klientais gimtąja ir užsienio kalbomis, kurti bei vystyti efektyvius profesinius tinklus bei vertingus santykius su klientais globalaus turizmo ir svetingumo aplinkoje;
– Diegti ir vystyti inovacijas logistikos veikloje.

MOKYMO(SI) IR VERTINIMO METODAI

Mokymo ir mokymosi metodai
Paskaitos, seminarai, praktinių užduočių atlikimas, diskusijos, atvejo analizė, komandinis darbas, individuali žodinė apklausa, prezentaciniai metodai, literatūros analizė, informacijos paieška ir analizė, projektai ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo metodai
Žinių testavimas, atvejo analizės ataskaita/pristatymas, grupinės praktinės užduoties vertinimas, savarankiško darbo pristatymas, praktikos ataskaita/ pristatymas, studijų programa užbaigiama baigiamojo darbo viešo gynimo procedūra.

Programai būdingi baigimo reikalavimai
studentui, įvykdžiusiam visas studijų sutarties sąlygas ir turint visus teigiamus studijų įvertinimus, profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis suteikiamas Kvalifikacinės komisijos sprendimu.

AKREDITACIJA

Akreditavusi institucija – Studijų kokybės vertinimo centras
Akreditavimo terminas – 2017-06-30
Detalesnė informacija pateikiama AIKOS tinklapyje.

STUDIJŲ PROGRAMOS STRUKTŪRA
I metai

MOKYMASIS IR TAIKOMIEJI TYRIMAI

15 ECTS

LOGISTIKOS PAGRINDAI IR IT

12 ECTS

VERSLO PAGRINDAI

15 ECTS

MARKETINGAS

12 ECTS

LAISVAI PASIRENKAMI DALYKAI

3 ECTS

Mokymasis mokytis

Verslo matematika ir statistika

Taikomieji tyrimai

Logistikos verslo IT

Logistikos pagrindai

Ekonomika

Vadyba

Teisės pagrindai

Antreprenerystė

Marketingo pagrindai

Marketingo tyrimai

Kursinis projektas

ES ekonomika

Darbo teisė

ES teisė

Sutarčių teisė

Tarptautinė teisė

Retorika

Lyderystės psichologija

Verslo etika

Paskirstymo kanalai

II metai

TRANSPORTO VADYBA

12 ECTS

PREKYBOS LOGISTIKA

12 ECTS

1 ALTERNATYVA

12 ECTS

APSKAITA IR FINANSAI

12 ECTS

Transporto logistika

Krovinių vežimas

Keleivių vežimas

Prekybos logistika

Verslas verslui

Tarptautinės prekybos logistika

Transportas ir sąžiningos prekybos teisė

Muitinės procedūros

Verslo komunikacija ir užsienio k.

Apskaitos pagrindai

Finansų pagrindai

PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

III metai

TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMAS

12 ECTS

ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

12 ECTS

2 ALTERNATYVA

12 ECTS

BAIGIAMOJI (TYRIMO)
PRAKTIKA VERSLO ĮMONĖJE

15 ECTS

BAIGIAMASIS DARBAS

15 ECTS

Tiekimo grandinės valdymas

Sandėliavimo logistika ir atsargų valdymas

Globalios logistikos vadyba

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Tarpkultūrinė komunikacija

Kokybės vadyba

Lyderystė + Kalbos kultūra

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Pradedant studijuoti nėra būtina įsigyti specialios įrangos. Tačiau rekomenduojama, kad studentai turėtų personalinį kompiuterį ir reikalingą programinę įrangą. Visa studijoms reikalinga įranga studentams yra prieinama mokykloje.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

PROFESINĖS VEIKLOS GALIMYBĖS

Įgijęs verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali dirbti logistikos verslo įmonėse, prekybos ar kitų verslo įmonių tinkluose ir kitose verslo įmonėse, kuriose yra vykdomos logistikos veiklos: pirkimai, pervežimai, sandėliavimas, pardavimai ir kt. Logistikos verslo vadybos specialistai gali dirbti vidurinės valdymo grandies vadybininko pareigose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ GALIMYBĖS

Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi plačias pasirinkimo galimybes tęsti studijas tiek Lietuvos, tiek užsienio aukštojo mokslo institucijose ir įgyti sekančios pakopos aukštojo mokslo diplomą. Baigus studijas AVM, daugelis įvertintų dalykų ir modulių yra užskaitomi kitose aukštojo mokslo institucijose ir akademiniai pasiekimai perkeliami į kitą aukštojo mokslo pakopą, todėl ženkliai trumpėja universitetinių studijų laikas, spartėja karjeros galimybės.

STUDENTŲ PRIĖMIMAS

KĄ TURI ŽINOTI STOJANTYSIS

Pagrindiniai terminai
išankstinis priėmimo etapas vyksta nuo kovo 16 d. – gegužės 29 d.
pagrindinis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
papildomas priėmimo etapas vyksta nuo rugpjūčio 7 d. – rugsėjo 15 d.

Priėmimo reikalavimai 
Konkursinių mokomųjų dalykų pažymiai perskaičiuojami pagal 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-68 patvirtintą Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 17 d. Nr. V-366 redakcija).

Konkursiniai dalykai – svertiniai koeficientai
1.  Matematika – 0,4
2. Istorija arba geografija  – 0,2
3. Užsienio kalba/ Informacinės technologijos/ Biologija/ Geografija/ Istorija/ Menai – 0,2
4. Lietuvių kalba ir literatūra- 0,2

Tarpininkavimas apgyvendinant
Tarpininkaujame apgyvendinant.

Kompetencijų pripažinimas:
Neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas (Kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka)

ERASMUS+ galimybės
Graičiūno aukštoji vadybos mokykla dalyvauja Erasmus mobilumo programoje, pagal kurią studentai gali gauti stipendiją ir išvykti studijuoti arba atlikti praktiką į kitų šalių aukštąsias mokyklas ir įmones.

Finansavimas
Visi Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai gali pretenduoti į finansinę paramą, kurią administruoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigtas Valstybinis studijų fondas (www.vsf.lt).
Detalesnė informacija čia.

PRIĖMIMAS Į AUKŠTESNIUS KURSUS

Graičiūno aukštojoje mokykloje kviečiame tęsti studijas, jei kitoje aukštojoje mokykloje studijavote ir nebaigėte studijų. Jūs būsite priimti į aukštesnį kursą ir galėsite studijuoti pagal Jums sudarytą individualų studijų planą. Į aukštesnį studijų kursą gali būti priimami asmenys iš kitų aukštųjų mokyklų, kurie pabaigė, studijavo ar studijuoja kitose aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas, taip pat asmenys, kurie studijavo AVM ir nebaigė studijų per nustatytą studijų programos laikotarpį ir pageidauja tęsti nebaigtas studijas.

PRIĖMIMO TAISYKLĖS

Studentų priėmimo taisykles rasite čia.

KONTAKTAI

Rašykite: studentupriemimas@avm.lt
Skambinkite: 8 700 30177