PARAMA STUDENTAMS


Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos studentai turi galimybę gauti finansinę paramą: valstybės remiamas paskolas, tikslines išmokas, socialines stipendijas ir kt.

VALSTYBĖS REMIAMOS PASKOLOS


Valstybinis studijų fondas 2016 m. rudens semestre kvies studentus pildyti paraiškas ir dalyvauti konkurse dėl valstybės remiamų paskolų gavimo. Paraiškų teikimo datos bei paskolų teikimo terminai bus paskelbti Valstybinio studijų fondo tinklalapyje po 2016-08-20. Sekite informaciją. Su standartinėmis 2016 m. paskolų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia.

Valstybės remiamas paskolas studentams lengvatinėmis sąlygomis teikia kredito įstaigos (bankai). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos.

Prašymus studentai galės užpildyti prisijungę prie Fondo informacinės sistemos „Paskola“ adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/. Jungiantis prie sistemos asmens tapatybė nustatoma per elektroninio parašo arba internetinės bankininkystės sistemas, todėl paraiškas studentai galės pildyti tik asmeniškai (pildymo instrukciją rasite adresu: https://studentai.vsf.lt/studentai/help.php).

Galima gauti šias paskolas:

 • Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą. Jeigu mokslo metų pradžioje skolinamasi iš karto abiem semestrams, tai paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama iki liepos 1 dienos, kai studentas bankui pateikia prašymą, pervesti likusią paskolos dalį. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama;
 • Paskolą gyvenimo išlaidoms. Ši paskola (iki 1900 eurų per metus) išmokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams – iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;
 • Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2280 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu. Studentai, išvykstantys studijuoti pagal mainų programas dar neprasidėjus prašymų-anketų priėmimui, turėtų įsitikinti, kad užsienyje turės visus reikalingus duomenis, saugiu būdu prisijungti prie Fondo informacinės sistemos (el. bankininkystė, el. parašas, asmens tapatybės kortelės sertifikatai). Prašymą-anketą gali pateikti tik pats studentas. Taip pat būtina įgalioti kitą asmenį tvarkyti valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentus (įgaliojimą patvirtina notaras). Šis įgaliojimas bus reikalingas sudarant valstybės remiamos paskolos sutartį su kredito įstaiga (įgaliojimo forma). 

Paskolų rūšys

Maksimali suma

Teikiama

Studijų kainai

Ne didesnė už aukštosios mokyklos nustatytą metinę studijų kainą. Pavasario semestrą teikiamos paskolos suma negali būti didesnė už pavasario semestrą mokamą studijų kainos dalį.

Rudens ir pavasario semestrais

Gyvenimo išlaidoms

Iki 50 BSI* (1900 Eur)

Rudens semestrą

Iki 25 BSI* (950 Eur)

Pavasario semestrą

Dalinėms studijoms

Iki 60 BSI* (2280 Eur)

Rudens ir pavasario semestrais

* BSI (bazinė socialinė išmoka) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamas dydis. Šiuo metu 1 BSI = 38 €

Valstybės remiamos paskolos teikiamos:

 • pirmosios pakopos studentams (bakalauro studijos);
 • vientisųjų studijų studentams

Valstybės remiamos paskolos neteikiamos:

 • studentams, kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 385 BSI (14630 €). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
 • studentams, sustabdžiusiems studijas ar esantiems akademinėse atostogose;
 • studentams, nevykdantiems ar netinkamai vykdantiems savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 • užsieniečiams. Paskolos teikiamos  išeiviams ir lietuvių kilmės užsieniečiams, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiams, nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

Daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas ir bankų sąlygas rasite čia.

Valstybinį studijų fondą galima rasti ir Facebook socialiniame tinkle adresu: https://www.facebook.com/studijufondas

FINANSINĖ PARAMA STUDIJOMS


TIKSLINĖS IŠMOKOS


Valstybinis studijų fondas, vykdydamas projektą „Studijų prieinamumo didinimas“, padeda Lietuvos aukštųjų mokyklų ir užsienio aukštųjų mokyklų studentams palengvinti jiems skirtą likimo naštą, suteikdamas galimybę gauti tikslines išmokas (152 Eur per mėnesį) neįgaliems studentams, atitinkantiems šiuos reikalavimus:

 1. Lietuvos Respublikos piliečiaiarba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygįarba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. aukštojoje mokykloje pirmą kartąstudijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
  3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą;
  3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
 4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

Gavusios aukščiau paminėtus studentų dokumentus aukštosios mokyklos sudaro studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašus. Į sąrašus neįrašomi studentai, netinkamai pateikę prašymą ir/ar dokumentus. Sąrašus aukštosios mokyklos turi pateikti fondui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios.

Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos sąrašą , tokį prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka tikslinių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Papildomą sąrašą aukštoji mokykla teikia Fondui kiekvieną mėnesį iki 15-tos to mėnesio dienos (jei aukštoji mokykla prašymų negauna, sąrašo neteikia). Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
 • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • studentui mirus.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

 

NEĮGALIŲJŲ STUDENTŲ RĖMIMAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu (su 2011-07-13 pakeitimu), nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą. Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.
Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:
1. išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – nuo 2017 m. spalio 1 d. 65,0 Eur);
2. tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies padengti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu 121,6 Eur).
Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis. Plačiau: http://vsf.lrv.lt/

 

INFORMACIJA APIE FINANSINĘ PARAMĄ GAVUSIUS NEĮGALIUOSIUS STUDENTUS PER 2016 M.

Per 2016 metus Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM gavo paraiškas finansinei pagalbai gauti iš 37 aukštųjų mokyklų (26 valstybinės ir 11 nevalstybinių aukštųjų mokyklų). Per minėtą laikotarpį buvo paremta 935 neįgalūs studentai (viso panaudota 483,4 tūkst. eurų): išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti gavo 935 neįgalūs studentai (panaudota 392,5 tūkst. eurų), tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti gavo 428 studentai (panaudota 72,8 tūkst. eurų). Pagal aukštųjų mokyklų pateiktą informaciją apie 2016 m. finansinę paramą gavusius neįgaliuosius studentus (informacija pateikiama tik apie neįgaliuosius, kuriems, vadovaujantis tvarkos aprašu, buvo mokėtos išmokos):
• 861 (92 proc.) neįgaliųjų studentų studijavo valstybiniuose universitetuose ir kolegijose, 74 (8 proc.) neįgalieji studentai studijavo privačiose aukštosiose mokyklose;
• 577 (62 proc.) neįgalių studentai studijavo universitetuose, 358 (38 proc.) studijavo neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose.

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla 2016 m. gavo vieną paraišką finansinei pagalbai gauti, kuri buvo patenkinta.

2017 m. Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje nebuvo studentų tenkinančių kriterijus finansinei pagalbai gauti.