Kompetencijų vertinimas ir pripažinimas

Graičiūno aukštojoje vadybos mokykloje (AVM) veikia anksčiau įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistema. Anksčiau įgytos kompetencijos – tai tokios kompetencijos, kurios buvo įgytos neformaliu būdu – tiesioginiame darbe, savanoriškoje veikloje, neformalaus mokymosi kursuose, stažuotėse ir pan.

Pasiekimų vertinimas ir kompetencijų pripažinimas AVM sistemiškai organizuojamas visiems verslo vadybos krypties specialistams, siekiantiems formalaus kvalifikacijos pripažinimo. Pasiekimų ir turimų profesinių bei asmeninių kompetencijų vertinimas organizuojamas naujausiomis metodologinėmis ir informacinių technologijų priemonėmis. Įvertinus kompetencijas kiekvienam specialistui suteikiamos profesionalios konsultacijos: identifikuojančios profesinių ir asmeninių kompetencijų pakankamumą ir (esant poreikiui) nukreipiančios į atitinkamas aukštojo mokslo arba kvalifikacijos tobulinimo programas.

 

 

 

 

APIE KVP

Neformaliu būdu įgytos kompetencijos – tai jūsų žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, kuriuos įgijote darbinėje veikloje, savanoriškame darbe, įvairių kursų, seminarų, mokymų, projektų, stažuočių metu, besimokydami savarankiškai, laisvalaikio metu ir kt.  
Šios neformaliu būdu įgytos kompetencijos jums gali būti pripažįstamos, ir dalis (iki 75 proc.) ketinamos studijuoti studijų programos gali būti užskaitoma.   

Kokia jums iš to nauda?
  • Praėję kompetencijų įvertinimo ir pripažinimo procesą, gausite oficialų turimas kompetencijas patvirtinantį ir įrodantį dokumentą (pažymėjimą), kuris padidins jūsų galimybes darbo rinkoje.
  • Jeigu po kompetencijų pripažinimo sieksite bakalauro diplomo pagal pasirinktą studijų programą, turėsite galimybę:
       o sutrumpinti savo studijų laiką, nes užskaičius dalį studijų programos, nereikės studijuoti viso numatyto laiko – tai ypač aktualu dirbantiems;
       o sutaupyti, nes užskaičius dalį studijų programos, nereikės mokėti visos studijų kainos.

Kas gali kreiptis?
Į neformaliu būdu įgytų kompetencijų įvertinimą ir pripažinimą galite pretenduoti jeigu:
  • neturite aukštojo išsilavinimo toje srityje, kurioje dirbate ne mažiau negu 3 metus;
  • jau esate įgiję aukštąjį išsilavinimą, bet dirbate ne pagal suteiktą kvalifikaciją ne mažiau negu 3 metus;
  • dėl įvairių priežasčių esate nutraukę kolegines arba universitetines studijas.

Kokios kompetencijos gali būti pripažįstamos?
Vertinamos ir pripažįstamos gali būti kompetencijos, kurias įgijote:
  • darbinėje veikloje;
  • seminarų, kursų, mokymų, stažuočių, projektų ir kt. metu;
  • atliekant savanorišką veiklą, dirbant visuomenei naudingą darbą;
  • dalyvaujant įvairių organizacijų ar grupių veikloje;
  • mokantis savarankiškai;
  • laisvalaikio metu ir kt.

Kokie reikalavimai jums, kaip kandidatui, keliami?
Jūs galite dalyvauti kompetencijų pripažinimo procedūroje, jeigu:
  • turite ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  • turite ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį srityje, kurioje siekiate kompetencijų pripažinimo;
  • turite pagrįstų įrodymų, liudijančių apie jūsų turimus pasiekimus toje srityje, kurioje siekiate kompetencijų pripažinimo.

Kokius dokumentus turėsite pateikti?
Jeigu pageidaujate, kad būtų įvertintos ir pripažintos jūsų neformaliu būdu įgytos kompetencijos, konsultantui turėsite pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą įvertinti ir pripažinti kompetencijas pagal pasirinktą studijų kryptį;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • vidurinį arba kitą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (atestatą, diplomą);
  • neformaliu būdu įgytų kompetencijų įrodymus: pažymėjimus, sertifikatus, darbdavių, klientų ir kolegų atsiliepimus, projektus, vaizdo ir garso įrašus, darbų pavyzdžius, rekomendacijas, veiklos įrodymus ir kt.

Kokiais metodais bus vertinamos jūsų turimos kompetencijos?
Priklausomai nuo vertinamų kompetencijų, gali būti taikomi šie teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinimo metodai:
  • kompetencijų aplankas (portfolio);
  • pokalbis (interviu);
  • testavimas;
  • praktinių įgūdžių vertinimas darbo vietoje;
  • stebėjimas;
  • vaidmenų žaidimas;
  • rašinys (esė) ir kt.

KVP STUDIJŲ SRITYS

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla
Vadyba – Marketingo ir pardavimų vadyba; Įstaigų administravimas ir tarptautinė komunikacija;
Verslas – Tarptautinis verslas ir komunikacija; Logistikos verslo vadyba;
Turizmas ir poilsis – Turizmas ir svetingumas;
Apskaita – Buhalterinė apskaita;
Teisė – Verslo teisė.

KVP PROCEDŪRA

Neformaliu būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo (KVP) etapai:
• Informavimas.
Kandidatas supažindinamas su pagrindiniais vertinimo procedūros elementais: vertinimo principais, sąlygomis, galimais vertinimo rezultatais, atskirų kompetencijų pripažinimu, individualius poreikius atitinkančiomis studijomis. Kandidatas apsisprendžia dalyvauti KVP procedūroje.

• Konsultavimas ir pasirengimas.
Konsultantas padeda kandidatui pasiruošti vertinimui. Kandidatui detaliai nusakoma KVP procedūra, patariama, kaip elgtis šios procedūros metu, paaiškinama, kaip parengti kandidato kompetencijų įrodymų rinkinį (aplanką). Kandidatui prašant, konsultantas padeda parengti kompetencijų įrodymų rinkinį, arba kandidatas vertinimui pasirengia savarankiškai.

• Vertinimas. Vertinimo procesą vykdo vertintojų komisija. Komisija analizuoja kandidato mokymosi pasiekimų įrodymus, pateiktus kompetencijų įrodymų aplanke, ir patikrina, ar įrodymai atitinka studijų rezultatus, nurodytus studijų programoje. Tuomet parengia galimų vertinti ir pripažinti kompetencijų sąrašą, nusprendžia, kokiais metodais bus vertinamos kandidato kompetencijos ir apie tai informuoja kandidatą. Paskirtą datą vykdo kandidato kompetencijų vertinimą (pokalbio, testo ar kito metodo pagalba).

• Pripažinimas. Vertintojų komisija nustato, ar pakanka kandidato pateiktų įrodymų pagrįsti jo kompetencijas ir kurie studijų dalykai (moduliai) yra įskaitomi. Gali būti įskaitoma iki 75 proc. ketinamos studijuoti studijų programos apimties. Kandidatui išduodamas valstybės pripažįstamas pažymėjimas apie įskaitytus dalykus (modulius), patvirtinantis įgytas kompetencijas akademiniais kreditais. Taip pat pateikiama individualaus studijų plano rekomendacija (jei kandidatas nuspręstų studijuoti ir siekti bakalauro diplomo).  

REGISTRACIJA

Norite, kad jūsų neformaliu būdu įgytos kompetencijos būtų įvertintos ir pripažintos?

1.     Atsisiųskite Registracijos formą

2.     Užpildykite ją.

3.     Atsiųskite mums užpildytą registracijos formą, ir mes su jumis susisieksime dėl kompetencijų įvertinimo. 

NAUDINGI LEIDINIAI

• Suaugusiųjų neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas (informacinis leidinys) (2010, V.Lukošūnienė)
• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijos (2010-12-15, Nr. V-2319) spausti čia>
• Kandidato parankinė knyga (2008, VDU leidykla)
• AVM Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarka. spausti čia>

KONTAKTAI

Gračiūno aukštoji vadybos mokykla

AVM Kompetencijų plėtros centras (KPC)

Tel.: (8 37) 32 08 78

El. paštas: avm@avm.lt

www.avm.lt